21 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Ba 30, 2023
spot_img

Căn cốt để không bị tác động bởi Nguyễn Đình Cống

Nguyễn Đình Cống

Năm 2020, Nguyễn Đình Cống (NĐC) viết khá nhiều bài đăng trên mạng xã hội và nội dung của các bài viết đó không ngoài mục tiêu chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc và phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng – đó là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhân sự kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, NĐC liên tục gửi “thư ngỏ” kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói riêng.

Nấp dưới những bức thư tưởng chừng của một người yêu nước, thương dân, song nội dung của nó cho thấy người viết thực chất là một người cơ hội, bất mãn chính trị đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xa rời lý tưởng của người đảng viên cộng sản. Hiểm họa từ những bức “thư ngỏ” đó là khôn lường, vì vậy, mỗi người cần phải nâng cao cảnh giác, tăng cường sức đề kháng để không bị tác động/ảnh hưởng bởi luồng gió độc hại đó!

Chỉ ra âm mưu và thủ đoạn trong những “tâm thư” của NĐC như vậy để mỗi người dân Việt Nam yêu nước nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng nhận thức đúng bản chất của những bức “thư ngỏ” đó; đồng thời, cần tập trung thực hiện một số giải pháp căn cốt để chủ động phòng và chống các quan điểm sai trái của NĐC và những người như ông ta, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là rất quan trọng và cần thiết. Cụ thể là:

1. Cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc yêu cầu, tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội nói riêng. Trong mọi hoàn cảnh và mọi thời điểm, cần thấu triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước trên tinh thần giữ vững tính Đảng, tính chính trị, tính khoa học, nguyên tắc thống nhất giữ lý luận và thực tiễn trong đấu tranh về tư tưởng, lý luận của Đảng.

Chú trọng công tác tư tưởng; trong đó, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai toàn diện, sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

2. Nhận thức đúng, đầy đủ về mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện tốt “nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một chính đảng nào có trọng trách đối với tương lai là thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sách lược của mình”[1]. Tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, đúng đắn hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, với các hình thức đa dạng, phong phú để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Trong đó, cùng với việc chủ động đấu tranh vạch trần tính chất phản khoa học, phản động trong những quan điểm, tư tưởng sai trái của những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những người nhân danh yêu nước, dân chủ để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng là phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông; kết hợp tuyên truyền miệng với các kênh thông tin khác và phát huy vai trò của internet, mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng làm công tác tư tưởng, tạo thành thế trận nhiều tầng nấc, vững chắc để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, chống chủ nghĩa cơ hội nói riêng. Sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức, phương pháp đấu tranh trực tiếp và gián tiếp gắn với việc phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi tổ chức, mỗi lực lượng trong đấu tranh bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng và chống chủ nghĩa cơ hội. Khắc phục kiểu đấu tranh một chiều, khuôn sáo theo công thức định sẵn, thoát ly các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn gắn với chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động trên trận địa tư tưởng hiệu quả và thiết thực.

 Trong mọi tình huống phải chủ động và kịp thời ngăn chặn các hoạt động “liên lạc”, “chắp nối” của các đối tượng cơ hội, của các thế lực thù địch trên mạng xã hội để vô hiệu hóa hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại nền tảng tư tưởng, tinh thần của nhân dân ta. Đồng thời, nâng cao tính chủ động, thiết thực, hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, nhất là sự bất mãn về chính trị của các phần tử thoái hóa, biến chất khi họ lợi dụng những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế – xã hội để kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, phá hoại sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện kiểm soát quyền lực trong Đảng, trong hệ thống chính trị gắn liền với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát, thực hành dân chủ trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân gắn với thường xuyên sàng lọc đội ngũ, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên thoái hoá về chính trị, tư tưởng, về đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước ra khỏi Đảng.

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng trong việc nêu gương tự rèn luyện, tự bảo vệ mình trong sạch về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tích cực đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, của những người nhân danh dân chủ, yêu nước song thực chất đang có những biểu hiện, hành động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và bôi đen, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua nhiều kênh thông tin, nhiều diễn đàn để không chỉ lắng nghe và tiếp nhận ý kiến góp ý xây dựng của nhân dân mà còn kịp thời thông tin, định hướng thông tin để nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, kịp thời nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, tình hình chính trị, tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để không chỉ uốn nắn những nhận thức lệch lạc mà còn góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội.


[1] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.36, tr.208

Trần Phụng Hoàng Nhi

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt