26 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
spot_img

Đại hội XIII đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới

1. Kiên định & đổi mới

Chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam, giúp cho xã hội Việt Nam vận động xoay trục thoát thai từ chế độ phong kiến và sự thống trị của tư bản đế quốc thực dân để đi vào con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư duy, tầm nhìn và cách nhìn của Hồ Chí Minh cho thấy sự hòa quyện giữa dân tộc và con người, nhân loại trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra con đường đổi mới, khẳng định đổi mới gắn liền với kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để đạt mục tiêu đó là cả một quá trình vận động cách mạng của toàn Đảng và toàn Nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và an ninh của đất nước, khẳng định và thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Mục đích và ý nghĩa căn bản của sự phát triển xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bao gồm cả sự giải phóng, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong sự thống nhất các yếu tố tự nhiên – xã hội – con người. Điều này phản ánh đúng cái tất yếu của lịch sử và đáp ứng yêu cầu của tiến bộ xã hội.

2. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước hiện nay

Thực tiễn qua 35 năm đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi toàn diện, sức mạnh tổng hợp của quốc gia dân tộc bao gồm sức mạnh vật chất và tinh thần, sức mạnh của truyền thống và hiện đại, nhất là sức mạnh nội lực bắt nguồn từ sức mạnh của con người Việt Nam không ngừng được nâng cao, thế và lực của đất nước được nâng lên một tầm cao mới. Chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững và tăng cường, ngày càng phát huy tính ưu việt, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được giữ vững và phát huy. Từ một nước nghèo, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống vật chất và tinh thần của các tẩng lớp nhân dân được cải thiện không ngừng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm nhanh (60% trước thời kỳ đổi mới) đến nay còn dưới 4%…

Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt khá (giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 6,0%/năm), thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới; quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên (năm 2020, GDP ước đạt gần 300 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 3.000 USD/người/năm, năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011 – 2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016 – 2020). Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng rõ rệt, xếp thứ 67/141 nền kinh tế (năm 2019). Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng từ 157,1 tỷ USD (năm 2010) lên khoảng 566 tỷ USD (năm 2020). Hệ thống kết cấu hạ tầng khá đồng bộ với các công trình hiện đại, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển tốt, phủ sóng thông tin di động đến 98% số người dân với công nghệ hiện đại, kết nối Internet đạt 9,5 Mb/s, xếp hạng 58 thế giới.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân có chất lượng ngày càng tốt hơn hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam tăng cường tích cực. Chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề được nâng lên; xếp hạng đại học tăng 12 bậc, từ hạng 80 lên 68; tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 tuổi (năm 2010) lên 73,7 tuổi (năm 2020); chỉ số phát triển con người (HDI) liên tục được cải thiện, xếp thứ 116/189 quốc gia, thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình cao của thế giới. Tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia được tăng cường; chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu của Việt Nam (chỉ số GII) liên tục được cải thiện, từ vị trí thứ 59 (năm 2016) lên thứ 42 (năm 2020) trên 131 quốc gia và nền kinh tế, tiếp tục dẫn đầu trong nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập trung bình thấp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngăn chặn, đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có bước đột phá, đạt nhiều kết quả nổi bật, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thể hiện rõ nhất trong năm 2020 khi đã khống chế thành công đại dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và là số ít nước trên thế giới vẫn đạt tăng trưởng kinh tế số dương.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (đạt chỉ số an toàn cao của thế giới, xếp thứ 64/163 quốc gia năm 2020), giữ vững ổn định chính trị – xã hội, môi trường hòa bình, trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và du lịch hấp dẫn của thế giới. 

Quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tăng lên, tham gia có hiệu quả vào các định chế khu vực và toàn cầu, nhất là các hiệp định thương mại (FTA) thế hệ mới và đóng góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách. Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu với vị trí, uy tín cao trong năm 2020, là “ngôi sao sáng của châu Á”, được xếp vào tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

Thành tựu của công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân, trong đó chúng ta cần ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp; sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, chính quyền địa phương; sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của các tầng lớp cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

3. Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – giai đoạn phát triển mới.

Sự biến đổi của tình hình thế giới và khu vực cũng như những yêu cầu mới to lớn, nặng nề hơn của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đòi hỏi Đảng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới để có những quyết sách mạnh mẽ. Tư duy mới, tầm nhìn mới đã được thể hiện trong hệ thống nội dung của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn kiên định, nhất quán của Đảng ta, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2045), với tư duy chiến lược, tầm nhìn mới.

Thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội XIII là tiếp tục vun đắp cơ đồ, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia – dân tộc lên một tầm cao mới. Đại hội XIII của Đảng sẽ là một mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục làm cho “non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn và di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”…/.

Trà Việt

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất