36 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
spot_img

Đại hội XIII: tiếp tục con đường đổi mới

Cùng với các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Hội nghị quốc gia cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy không chỉ những thắng lợi gây “chấn động địa cầu” giành độc lập quốc gia dân tộc của cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ những thập niên đầu của thế kỷ XX. Mà thực tiễn còn cho thấy, trải qua những bước ngoặt khó khăn để vượt lên chính mình, Đảng và người dân Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thắng lợi rực rỡ không thể phủ nhận. Ở đây có vai trò của quần chúng nhân dân – chủ thể sáng tạo lịch sử và cũng cần khẳng định vai trò khởi xướng, sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam bảo đảm công cuộc đổi mới theo định hướng đúng đắn.

1. Ghi nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam được đánh dấu từ Đại hội VI của Đảng (12/1986), cho thấy một minh chứng về sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự lựa chọn khoa học và cách mạng nhằm mục tiêu phát triển đất nước, trước hết là phát triển kinh tế, là tạo nên bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Các tuyến đường dẫn vào Trung tâm hội nghị đều được treo băng-rôn, khẩu hiệu chào đón sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước. 

Chúng ta biết, trong suốt thời gian dài trước đổi mới, việc tiếp tục duy trì hơn một thập niên nền kinh tế hiện vật, kế hoạch hóa tập trung, phi thị trường (mà trong giai đoạn lịch sử trước đây nền kinh tế này có vai trò nhất định trong việc động viên sức người, sức của cho chiến tranh giải phóng), nhưng khi hết chiến tranh, trở về xây dựng thời bình nó đã trở nên bất cập, gây kìm hãm sự phát triển trong điều kiện mới.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, những người soạn thảo Văn kiện, Nghị quyết Đại hội VI đã trăn trở để hoàn thiện  đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo tinh thần lãnh đạo của Trung ương Đảng và nguyện vọng của đông đảo người dân lúc bấy giờ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy quản lý và vận hành nền kinh tế. Đây được coi là một đột phá tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó thực hiện các giải pháp cải cách kinh tế để giải phóng sức sản xuất, mọi tiềm năng lao động, thực hiện sự chuyển đổi toàn diện và dứt khoát mạnh mẽ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hang hóa nhiều thành phần (hay nền kinh tế thị trường) theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế Việt Nam thâp niên 80 thế kỷ XX được chuyển biến đổi mới về mọi mặt từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế kinh tế, các chính sách điều hành. Cùng với kinh tế, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phương thức và phương pháp lãnh đạo, quản lý cũng thay đổi.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng, có thể khẳng định đó là những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, khẳng định một dấu mốc của thời kỳ đổi mới.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Ðảng để trong sạch, vững mạnh, khẳng định và thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền; theo đó sức mạnh và tiềm năng của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa luôn được giữ vững; quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngày càng mở, sâu sắc; vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao và mở rộng ảnh hưởng tích cực.

Về kinh tế, xã hội, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, nay đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tự tin; bộ mặt đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thay đổi toàn diện, sâu sắc; đoàn kết dân tộc được tăng cường đi đôi với dân chủ được phát huy và mở rộng.

Có thể thấy những thành tựu to lớn qua một sự so sánh: Giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990), mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm chỉ đạt 4,4%; đến giai đoạn 1996-2000, tốc độ tăng GDP đạt 7%. Tính chung cả thời kỳ Chiến lược 2011-2020, tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới.

Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.

Trong 10 năm trở lại đây, thị trường xuất khẩu được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ động từng bước chuyển dịch sang các nước có trình độ phát triển cao và cơ cấu hàng hóa nhập khẩu có tính bổ sung cho cơ cấu hàng hóa trong nước. Việt Nam hiện là một trong 10 nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn nhất thế giới với tỷ trọng xuất nhập khẩu/GDP tăng liên tục qua các năm (từ 136% năm 2010 lên xấp xỉ 200% vào năm 2019).

2. Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Việt Nam đã từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt mức 6,8%, đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% của kế hoạch 5 năm. Mặc dù năm 2020, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng nền kinh tế vẫn tăng trưởng 2,91%, là một trong số ít nước có tăng trưởng dương trên thế giới và khu vực. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn đạt mức xuất siêu kỷ lục lên tới 20,1 tỷ USD (tính trong 11 tháng đầu 2020). Quy mô nền kinh tế GDP đạt khoảng 262 tỷ USD vào năm 2019, tăng 18 lần so với năm đầu đổi mới; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.800 USD/người và thuộc các nước có mức thu nhập trung bình.

Bên cạnh, công cuộc “Đốt lò” được Đảng thực hiện kiên trì, kiên quyết, mạnh mẽ và đạt những kết quả được toàn dân, toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều vụ tham nhũng, những cán bộ vi phạm bất kể là ai đã được đưa ra dưới ánh sáng công lý, kỷ luật; tăng cường kỷ cương phép nước; răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường niềm tin xã hội vào quyết tâm làm trong sạch, vững mạnh Đảng.

Phía trong sảnh chính, một thảm hoa lớn với dòng chữ ”Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” được đặt ở vị trí trang trọng. 

3. Đại hội XIII: Kỳ vọng giai đoạn phát triển mới

Khu vực dành cho các cơ quan báo chí chủ lực đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội.

Sau 35 năm vượt qua các thử thách và khó khăn to lớn, tiến hành công cuộc đổi mới trên mọi mặt, đến nay, Việt Nam có đủ cơ sở để khẳng định rằng đổi mới đất nước là sự lựa chọn đúng đắn, đã đặt Việt Nam vào quỹ đạo phát triển mới về chất, phù hợp với xu thế của thời đại và với ý nguyện của đông đảo quần chúng nhân dân.

Có thể nói không quá lời rằng, công cuộc đổi mới do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ Ðại hội VI đến nay là một công trình sáng tạo to lớn. Qua 35 năm với không ít khó khăn thử thách gian truân, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau, có lúc Đảng đã nhấn mạnh 4 nguy cơ lấn át thời cơ, nhưng nhiệm kỳ Đại hội XII đã càng khẳng định công cuộc đổi mới đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Các nhà quan sát nhận định, với những di sản và thành công to lớn đã đạt được, Đại hội XIII tới đây sẽ đánh dấu nhiệm kỳ tiếp theo trên con đường đổi mới đúng đắn và sáng tạo, hợp quy luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII với ý chí, tinh thần đổi mới kiên trì kiên quyết, tin tưởng sẽ đưa đất nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nên kỳ tích phát triển mới, tiếp tục tạo dấu ấn tích cực trên các diễn đàn quốc tế và tăng cường vị thế, uy tín trên thế giới, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, trường tồn./.

Trà Việt

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất