22 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
spot_img

Dấu ấn 90 năm: Đảng CSVN ra đời từ đâu và vì cái gì?

1. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và từng bước thiết lập bộ máy thống trị, biến nước VN từ một quốc gia phong kiến thành “một xứ thuộc địa”, biến người dân trở thành công cụ phục vụ, hoặc làm tai sai, hoặc là nô lệ. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Phần lớn địa chủ cấu kết với thực dân Pháp ra sức bóc lột nông dân. Nhưng cũng có những địa chủ có lòng yêu nước, đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau; các tầng lớp khác trong xã hội bị thực dân áp bức, bóc lột, chèn ép nên đều căm phẫn thực dân Pháp và tay sai cấu kết.

Trong bối cảnh đó, năm 1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) đi ra nước ngoài trên một con tàu của Pháp, bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ, qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ để hiểu thực tế sự vận động của xã hội tư bản phương Tây, ông đã hiểu “cái tài năng” làm giàu chính là từ tích lũy tư bản và biết tập hợp công sức và giá trị lao động của công nhân và nhân dân lao động từ trong và ngoài nước họ (như ông Mác và ông Lênin đã chỉ rõ).

2. Đảng Cộng sản được ra đời chính trong lòng xã hội tư bản và các nước tư bản. Trên cơ sở hiểu biết thực tiễn, khi gặp lý luận của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã thấy rõ con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Cuối 1920, ông tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương, sau đó ông tán thành thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

3. Năm 1930, Đảng CSVNđược thành lập là một tất yếu lịch sử của phong trào yêu nước, độc lập tự cường của chính các tầng lớp người dân. Đó cũng là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của bậc Lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc.

Năm 1945, Đảng CSVN đã lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ giành chính quyền, trải qua 3 cao trào cách mạng:  Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh làm rung chuyển chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai; Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939), buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ, quần chúng được giác ngộ về chính trị và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng; Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945)…

Ngày 2/9/1945, Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc đã nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8/1945, khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

4. Năm 1975, sau 30 năm đấu tranh, với sự con đường lãnh đạo đúng đắn, và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, bất chấp gian khổ hy sinh của triệu triệu người dân, sự giúp đỡ của các nước và bạn bè yêu chuộng chính nghĩa và hòa bình, Đảng CSVN đã lãnh đạo đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Pháp & Mỹ, giành thắng lợi vẻ vang kết thúc chiến tranh giải phóng dân tộc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Đất nước.

Sau 1975, những tưởng trong hòa bình thì công cuộc hàn gắn vết thương và xây dựng phát triển kinh tế sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế kinh tế tập trung bao cấp không còn phù hợp đã bộc lộ những hạn chế; việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng, phát triển kinh tế có lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế – xã hội trong cuối những năm 70, 80 thế kỷ XX.

5. Thực tế Đảng CSVN đã trải qua những trăn trở, đấu tranh tư duy cũ và mới, tìm tòi phát hiện thực tế, hoạch định đường lối đổi mới, điểm sáng đáng nhớ nhất trong giai đoạn tìm tòi là Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư về “Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”; Quyết định 25/QĐ-CP ngày 21/1/1981 của Chính phủ về đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa V (tháng 6/1985) thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật của sản xuất hàng hóa; Kết luận của Bộ Chính trị (tháng 8/1986) về 3 quan điểm kinh tế trong tình hình mới…

Tháng 12/1986, Đại hội VI của Đảng đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt tạo nền móng cho công cuộc đổi mới ở nước ta. Khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thế lực xấu càng thừa cơ rêu rao quy chụp cho sai lầm của mô hình xã hội XHCN. Nhưng qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của Đảng và dân, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, rất có ý nghĩa lịch sử.

6. Nay, nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa – xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, đạt nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao rõ ràng. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi với rất nhiều gam màu tươi sáng, nhất là kết quả 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vừa qua. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ… Rất đáng tự hào !

*

Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử và kết quả công cuộc đổi mới. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng CSVN đã khẳng định rõ rằng quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước và vận mệnh của Đảng.

Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Một bài học được nhấn mạnh là: “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng”.

Trong khi khẳng định những thành tựu, thành công trong lãnh đạo, Đảng thường xuyên tự phê bình, phê bình, nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém; thấy rõ cơ hội cho sự phát triển đồng thời cũng chỉ rõ những nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ. Để thanh lọc những cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng chỉ đạo đấu tranh mạnh mẽ với tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng cầm quyền.

Chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua đem lại niềm tin có cơ sở khoa học và hiện thực về con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc VN.

Từ thực tế lịch sử đó để thấy được: Qua dòng lịch sử, Đảng CSVN cầm quyền, một đảng chỉ có vì nước, vì dân, sẵn sàng nhận rõ sai lầm, chỉ rõ và quyết tâm sửa chữa sai lầm đó, vượt qua chính mình, vì mục tiêu của Đảng là cách mạng dân tộc và dân chủ, phát triển dân tộc và phát triển con người Việt Nam.

Vậy có thể đặt câu hỏi và trả lời rằng:

– Đảng CSVN có yêu nước không? Đảng CSVN chỉ tập hợp những người yêu nước nhất! Họ có yêu nước hay không khi họ chỉ có mục tiêu và đã hành động để nước VN độc lập, phát triển như hôm nay?

– Đảng CSVN có thương dân VN không? Đảng có những con người như cụ Tổng Trọng đã xót xa vì dân, lãnh đạo tổ chức cuộc sống học hành, chăm lo Tết tủng cũng vì dân, không có mục tiêu nào khác. Họ sẵn sàng cho vào lò những sâu mọt, những đồng đội biến chất thoái hóa, những đảng viên xa rời mục tiêu vì dân!

Thế mà những kẻ như “Nguyễn Dân” đã cố tình lờ đi thực tế đó để xuyên tạc, bôi nhọ và quy kết “Đảng CSVN hô hào đấu tranh để làm gì? Và phục vụ cho ai? – Cho đảng, cho các cấp chóp bu lãnh đạo đảng. Và phục vụ ngoại bang”; “Một đất nước, một dân tộc, qua gần thế kỷ – 90 năm hy sinh bao thế hệ, và 70 -80 năm qua những chặng đường dài: khổ đau, chết chóc không ngừng…”.

Cho nên, đến một người dân bình thường có lương tri như tôi cũng cảm thấy bất bình mà phải lên tiếng.

Năm mới ngẫm lại, đường đời của mỗi người cũng chưa bao giờ là dễ dàng nói chi đến con đường phát triển để xây dựng và bảo vệ an ninh, chủ quyền, dân chủ, công bằng xã hội của một quốc gia. Lẽ thường thì những kẻ không làm được gì, không có gì để đóng góp thì thường đi phá bĩnh, nhất là khi sự phá bĩnh là con đường kiếm sống; rồi kẻ xấu sẽ bị đào thải theo quy luật mà thôi. Cầu chúc năm mới, thời đại mới với những điều an lành và phát triển bền vững cho những người dân chăm chỉ, thiện lương, trách nhiệm xã hội, và một cộng đồng Việt Nam ngày càng văn minh, thịnh vượng./.

Trần Văn Việt

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt