Tên sách: Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

Tác Giả: Nguyễn Phú Trọng

Năm Xuất Bản: 2021

Số Trang: 752

Nhà Xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021; là cuốn sách tiếp nối cuốn Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc xuất bản cùng trong dịp này. Nội dung cuốn sách được chia thành bốn phần: Phần thứ nhất: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần thứ hai: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phần thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần thứ tư: Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện những quan điểm chỉ đạo, định hướng chiến lược, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng trong giai đoạn diễn ra nhiều sự kiện lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

(Theo nxbctqg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây