20 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
spot_img

Lãnh đạo bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Lãnh đạo bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Công Minh

Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định các phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có phương thức lãnh đạo bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định một trong những nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm thành công của Đảng là: “Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế cầm quyền, khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng”.

Trong khi đó, với âm mưu thâm độc và thủ đoạn trắng trợn, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tìm mọi cách để phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Trong đó, chúng xuyên tạc, vu cáo đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, cho rằng cán bộ, đảng viên, thiếu gương mẫu, không chịu rèn luyện, chỉ chuyên tham nhũng tiêu cực, còn Đảng thì bao che hoặc có xử lý thì cũng chỉ là đấu đá nội bộ. Chúng quy kết đó là bản chất của Đảng Cộng sản để từ đó chia rẽ, khích động hòng phá vỡ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng…

Nhưng sự chống phá trên đã bị “bóc mẽ”, chứng minh là sai trái bởi thực tế lịch sử của Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam.

Trong quá xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò đảng viên luôn được Hồ Chủ tịch và Đảng quan tâm, chú trọng. Theo Hồ Chí Minh: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Và bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương ngời sáng cho sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong duy trì, phát triển sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên của Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu trong kháng chiến cũng như hòa bình, trong bảo vệ cũng như xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên thể hiện trong lời nói, việc làm, đóng vai trò hết sức quan trọng để Đảng vững vàng lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước hết sự gương mẫu được duy trì tốt trong nội bộ Đảng, thể hiện khi gương mẫu thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách, quy định của Đảng. Hồ Chủ tịch thường xuyên yêu cầu toàn thể đảng viên phải chấp hành theo đúng Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất của Đảng và sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương. Trong đó Người đặc biệt nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải lưu ý đến nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê  bình; nếu mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như rửa mặt hằng ngày thì Đảng sẽ không có bệnh sẽvô cùng khỏe mạnh.

Đồng thời với gương mẫu trong Đảng, cán bộ, đảng viên còn phải gương mẫu trong quan hệ với nhân dân, thực hiện đúng tinh thần Đảng là người dầy tớ của nhân dân, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Khi nói chuyện tại lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức vào tháng 8 – 1953, Hồ Chủ tịch căn dặn: “Đảng giáo dục đảng viên phải gần gũi nhân dân, cán bộ ngoài Đảng; phải thật thà, không lên mặt, biết sao nói vậy; không biết phải học hỏi quần chúng nhân dân, không giấu dốt. Đối với mọi người, phải thật thà chân thành, không khách sáo, ngoại giao. Làm như thế thì cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng tin nhau, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ”.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cần duy trì nghiêm túc ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, trong từng gia đình để tạo môi trường lành mạnh từ gia đình ra cộng đồng xã hội. Vừa qua, có một số cán bộ, đảng viên khi sinh hoạt nơi cộng đồng, tham gia giao thông… đã có những lời nói, việc làm thiếu gương mẫu, bị dư luận phê phán, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật kịp thời nghiêm túc để ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa.

Những năm gần đây, Đảng ta và dư luận xã hội rất quan tâm đến sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Yêu cầu đặt ra cho bản thân từng cán bộ, đảng viên phải tự giác gương mẫu không vi phạm và đồng thời phải chủ động, tích cực tuyên truyền vận động để cấp dưới và người dân học tập, làm theo. Về vấn đề này, tháng 10 – 1951, Hồ Chủ tịch từng dạy đội ngũ cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam: “Các chú không lấy của công làm của tư, không lấy chiến lợi phẩm về cho gia đình bè bạn mới chỉ là Liêm một nửa. Các chú phải dạy cho bộ đội và khuyến khích nhân dân không lấy của công, không lấy chiến lợi phẩm làm của riêng mới thật là Liêm”.

Để cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả tính tiên phong gương mẫu, đòi hỏi các tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân có cơ chế chính sách, quy định, cách làm phù hợp, tích cực, tạo thuận lợi, giúp đỡ, đồng hành cùng cán bộ, đảng viên trong tiên phong, gương mẫu. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người Đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.

Đặc biệt phải tích cực bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm. Cần khen thưởng, giúp đỡ đảng viên như lời Hồ Chủ tịch từ tháng 10 – 1947: “Cũng vì lợi ích của dân tộc, mà Đảng cần phải khuyến khích và khen thưởng những ưu điểm và tài năng của đảng viên. Cần phải giúp cho họ học hành, giúp cho họ làm việc và tùy theo hoàn cảnh mà giúp họ về mặt sinh hoạt, trong lúc ốm đau. Khiến cho họ ham làm việc, vui làm việc”. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đề ra: “Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Nhưng quyết định nhất vẫn là sự tự giác rèn luyện phấn đấu thật sự gương mẫu của mỗi đảng viên trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ của mình. Tự thân vận động luôn đem lại hiệu quả thiết thực về nhiều mặt cho đảng viên trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi cương vị, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Đây cũng là kinh nghiệm, là mục tiêu, yêu cầu thực tiễn và phương pháp lãnh đạo mà Đảng đã xác định là phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu…

Chúng ta tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của sự lãnh đạo của Đảng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng : “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt