22 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
spot_img

Luận bàn việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN trước thềm các cấp đại hội

Đảng Cộng sản Việt Nam 5 năm đại hội một lần. Năm 2020 là năm Đảng tiến hành ĐH đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII. Họ cũng xác định rõ, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt những yêu cầu đặt ra trước, trong và sau đại hội. Trong đó có nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đại hội Đảng.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Đại hội XIII dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện NQĐH XII, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tiếp theo..

ĐH đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực. Trước những thành công có ý nghĩa như vậy của Việt Nam tất yếu có sự “cay cú” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bất mãn, xấu tính đang ra sức gia tăng các hoạt động chống phá ĐH đảng bộ các cấp và Đại hội XIII, nhất là về nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN.

Họ lợi dụng các kỳ đại hội Đảng là thời điểm nhân dân đặc biệt quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước, nên cho rằng đây là cơ hội để tấn công, làm chuyển hoá tình hình, kích động một bộ phận nhân dân đòi thay đổi đường lối chính trị ở Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nội bộ các cơ quan của hệ thống chính trị trong nước nước để tạo ra và kích thích sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống đối từ nội bộ Đảng hòng phá từ bên trong phá ra, làm cho nội bộ Đảng hoang mang, dao động mất phương hướng, nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết mà tự diễn biến, tự tan vỡ. Họ làm như vậy để cố tìm ra và tạo dựng nên những sự kiện “nóng”, “nhạy cảm”, “ngọn cờ” “thủ lĩnh” để chống ta. Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng tập hợp các diễn đàn, tọa đàm, phản biện, góp ý cho Đảng, lợi dụng các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái, liên tiếp viết các loại “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị”, tung tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức…

Trong âm mưu, chiến thuật tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN, bên cạnh việc bôi nhọ, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, các thế lực có thủ đoạn thâm độc là đề cao, tuyệt đối hóa vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh, điều này khiến cho nhiều người dân ngưỡng mộ Hồ Chí Minh mất cảnh giác. Họ nói nước ta không cần Chủ nghĩa Mác-Lênin mà chỉ cần Tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ. Chúng rêu rao chủ nghĩa Mác- Lênin đã lỗi thời, không phù hợp với VN… Bên cạnh, trong các nội dung xuyên tạc về Đảng, các thế lực thù địch thường “nhai đi nhai lại” lặp đi lặp lại rằng trong Đảng cũng có “phe này”, “phe kia”, “phe cấp tiến”, “phe bảo thủ”, “phe thân chỗ này”, “phe thân chỗ kia”… Chúng cho rằng nguyên nhân dẫn đến thủ tiêu đấu tranh, khiến cho việc tự phê bình, phê bình không còn thực chất vì nhiều người sợ mang tiếng là “mất đoàn kết” hoặc sợ “sự thật mất lòng” nên không dám đấu tranh để rồi “tránh đâu”!. Họ cho rằng đề cao dân chủ chính là phải “đa nguyên”, “đa đảng”, thì Đảng ta mới mạnh được…

Họ tìm mọi cách “lan tỏa” các quan điểm đó thông qua việc xuất bản, phát tán các tài liệu, ấn phẩm như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, đối tượng phản động lưu vong, bất mãn, cơ hội chính trị trong ngoài nước. Chúng tìm cách đưa các quan điểm đó vào các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, thượng viện ở một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để chống phá như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…

Họ tận dụng triệt để phương tiện công nghệ kỹ thuật, lập hàng ngàn website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội, lợi dụng các báo đài phát thanh truyền hình tiếng Việt, tổ chức hội thảo, tọa đàm, làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân “cùng chí hướng” trong ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng CSVN. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo, phủ nhận những thành tựu đã đạt được của VN, lợi dụng bóp méo những khuyết điểm, hạn chế, trong quản lý KT-XH, những yếu kém, sơ hở trong lãnh đạo, quản lý hoặc những vấn đề dư luận quan tâm, vụ việc phức tạp nảy sinh, vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp xã hội biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, làm suy yếu và mất vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền ở Việt Nam.

Để đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút niềm tin; ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để góp phần vào thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII, nhiều chuyên gia phân tích khuyến cáo:

Trước hết, hiểu sâu sắc, có nhận thức chính trị sâu sắc, hành động cách mạng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhận thức đầy đủ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðây là nội dung căn cốt, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các toàn trong xã hội (toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân); là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp lãnh đạo, quản lý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

Các cấp cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan nòng cốt cần hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ, đa dạng để tuyên truyền, giáo dục, quán triệt giúp cho mọi tầng lớp, các toàn (toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân) nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Vận dụng sáng tạo, không ngừng hoàn thiện, bổ sung và phát triển về lý luận làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền trong dòng chảy cách mạng Việt Nam.

Hai là, các cấp uỷ và tổ chức đảng thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm thù địch sai trái của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn; gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao; phê phán những biểu hiện cơ hội, làm việc thiếu trách nhiệm, làm việc đối phó, trốn tránh….

Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá, phá hoại của đối tượng để ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Việc nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá nền tảng tư tưởng, đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng CSVN. Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc bôi nhọ cá nhân, tổ chức, cộng đồng…

Ba là, chuẩn bị tốt và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII. Đây là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị thường soi vào để xem chúng ta có sơ suất, thiếu sót, khuyết điểm gì không để lợi dụng chống phá. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ, sâu sắc, hiệu quả các các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện tốt.

Bốn là, vấn đề nhân sự cần hết sức quan tâm vì dễ bị lợi dụng châm chọc, xuyên tạc. Và đây cũng là vấn đề hết sức quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ phát triển địa phương, đất nước sau đại hội. Kẻ quấy phá vẫn thường lợi dụng cái gọi là “dân chủ”, phe này, phe kia… để chống phá đấy. Do đó công tác nhân sự và bầu cử nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chống chạy chức chạy quyền. Công tác cán bộ phải thực hiện cho bằng được chỉ đạo của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất”. Do đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đặc biệt cần chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng, các loại thông tin xấu độc (người ta đọc phải tin này kiểu gì cũng thấy bị ngộ độc, khó chịu), có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội, nhất là liên quan đến công tác nhân sự.

Năm là, năm 2002, là năm các cấp cơ quan của Việt Nam vừa phải tập trung cho các nhiệm vụ chính trị, cán mốc các mục tiêu của năm và của kế hoạch 5 năm; vừa chuẩn bị và tiến hành đại hội; vừa phải ứng phó với dịch Covid19 (diễn biến sẽ phức tạp vì sẽ đến con số cả trăm quốc gia có ca nhiễm con vi rút này). Việc nào cũng quan trọng. Nên cần tránh tình trạng “nghe ngóng”  “thờ ơ vô cảm” “không nhúc nhích”, không làm gì cả sợ đụng chạm ảnh hưởng đến phiếu bầu hay có hành động thì cũng chỉ là cho có, cầm chừng. Không vô cảm, mà cần phải hành động mạnh mẽ quyết liệt, vừa chống vi rút Cô rô na độc mới vừa chống “vi rút trì trệ”, gắn với đẩy mạnh các phong trào thực tế thiết thực phát triển địa phương, đất nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc xã hội được dư luận các tầng lớp nhân dân quan tâm, để củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Như vậy mới góp phần xứng đáng vào thành công của ĐH đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng CSVN./.

Trà Việt

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt