13 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
spot_img

Quan điểm sai trái họa hại khôn lường

Quan điểm sai trái họa hại khôn lường

Nhân Văn

Nhận thức sai lầm và quan điểm sai trái – hiểm họa khôn lường

Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua là rất đáng khích lệ, đã và đang động viên, cỗ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vững tin bước vào năm 2023.

Thế nhưng, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại vô cùng hậm hực, tức tối; không muốn chúng ta đạt được thành tựu, kết quả tốt đẹp. Vì vậy, họ đã và đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tung tin xấu, độc; thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế – xã hội, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá công cuộc đổi mới, phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” là bảo thủ, trì trệ, là “biểu hiện của CNXH không tưởng mới”.

Điều đáng trách là một số ít cán bộ, đảng viên lại cho rằng, quan điểm “phản diện” của đối phương là “có hạt nhân hợp lý cần phải tiếp thu”, khuyên Đảng ta và đồng chí Tổng Bí thư “phải đổi mới tư duy lý luận”, “xem xét lại lý luận về CNXH” và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam để “tìm con đường đi mới cho dân tộc” mà thực chất là đi theo con đường TBCN.

Phải nói ngay rằng việc thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta về lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng; hạ thấp uy tín của Đảng, tính ưu việt của chế độ XHCN là một chiêu trò xảo trá, thâm độc, rất nguy hiểm, thiếu tính nhân văn, họa hại khôn lường.

Mũi nhọn của sự chống phá chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước ta là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chúng coi đây là cản trở lớn nhất đối với mưu đồ lái nước ta đi theo con đường TBCN, thực hiện dân chủ tư sản, phát triển kinh tế tư bản tư nhân.

Nhận diện đúng bản chất sự sai trái; có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả

Điểm mới nhất, đáng lưu ý là các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng intenét, mạng xã hội, phim ảnh và báo điện tử, các phương tiện: RFA, RFI, BBC, YOUTUBE, ZALO, VIBER… để tán phát tin, bài, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc nhằm đánh thẳng vào: 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; 2. Xuyên tạc bản chất của CNXH và con đường đi lên CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; 3. Lợi dụng các vấn đề “dân chủ và nhân quyền”, “tôn giáo và dân tộc”, “đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập”…để chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận tính ưu việt của chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng; 4. Xuyên tạc, hạ thấp vai trò “thần tượng Hồ Chí Minh”, uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội, Công an để đánh mất niềm tin của nhân dân; 5. Đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, làm cho Đảng, Nhà  nước ta mất chỗ dựa vững chắc là Quân đội, Công an để dễ bề thao túng chính trị; 6. Triệt để khai thác, sử dụng mạng xã hội, internét, báo điện tử để tung tin xấu, độc, làm nhiễu loạn thông tin, dư luận xã hội để chia rẽ Đảng với Nhà nước, Quốc hội với nhân dân; Quân đội với Công an; từ đó phá vỡ  sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, v.v..

Sự tuyên truyền sai trái này đã làm cho một bộ phận người dân “nhẹ dạ cả tin”, “bán tín bán nghi”, hiểu sai sự thật; mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; tự biến thành kẻ phao tin đồn nhảm, tung tin xấu, độc; gây dư luận không lành mạnh trong cộng đồng, xã hội, để lại hậu quả khôn lường, rất cần phải chặn lại sự sai trái tự phát này.

Trước tình hình ấy, một số ít cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đã vào hùa với bọn xấu; phát ngôn thiếu ý thức xây dựng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm mà không ý thức hết tác hại của sự lệch lạc ấy. Biểu hiện của sự sai trái này là: Trong hội nghị thì đồng ý, không nói gì nhưng ra khỏi hội trường lại phát ngôn sai tinh thần hội nghị; thậm chí xuyên tạc sự thật, nói sai bản chất sự việc, nói phóng đại, tuyên truyền quá đà về hạn chế, khuyết điểm của đồng chí, đồng đội và tổ chức, cốt để “mua vui”, “hả lòng hả dạ”, “thỏa mãn sự ấm ức riêng”, “trả thù cá nhân”.

Hành vi sai lệch này là đáng trách, dù vô tình hay hữu ý, đã tuyên truyền không công cho các thế lực thù địch, chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chiêu trò ấy là không thể chấp nhận, nó không chỉ là biểu hiện của sự đồng lõa với các thế lực thù địch mà còn bước một chân đến chỗ sai lầm, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là sự “nối giáo cho giặc”, mở đường cho lý luận khác xâm nhập vào nước ta, mà thực chất là đón rước hệ tư tưởng tư sản, lôi kéo người dân đi theo con đường TBCN. Đó là điều hết sức phi lý, biểu hiện của việc tự loại bỏ mình ra khỏi cộng đồng, quay lưng lại với dân tộc.

Vì sao các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng ta? Vì sao quan điểm sai trái, thù địch lại được những người bất mãn vào hùa, ủng hộ, tán phát ? Vì sao những người này lại cho rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là cái cần phải giữ lại, chỉ cần nói tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ đối với người Việt Nam, không cần nói tới chủ nghĩa Mác – Lênin, “một học thuyết ngoại lai, xa lạ, không phù hợp với người Việt Nam”?

Việc để đề cao học thuyết này, hạ thấp, phủ nhận học thuyết kia nhằm chia tách, xé rời, đối lập chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, thực chất là phủ nhận cả hai, trước là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, sau là ca ngợi hệ tư tưởng tư sản và CNTB. Đây là một âm mưu lật đổ chế độ – Một chiêu trò thâm hiểm, độc ác nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh” để che giấu sự trở cờ, lật lọng, phản bội nhưng không thể lừa gạt chúng ta.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Điều này đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức mới và phải giải quyết thấu đáo cả trên phương diện lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuyệt đối không mắc sai lầm về nhận thức vì nó dễ dẫn đến sai lầm về hành động, không được để chệch hướng XHCN, vi phạm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt chú ý không được để các thế lực thù địch lợi những sai lầm, khuyết điểm về lãnh đạo, quản lý để thổi phồng sai sót, hạn chế, khuyết điểm, biến “con muỗi thành con voi”, thêu dệt, tung tin xấu, độc, làm công cụ để công kích, chống phá Đảng, Nhà nước ta, đòi hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là lý luận về CNXH, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực tế này đòi hỏi Đảng ta phải tích cực đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn những nguyên lý, nguyên tắc, quan điểm, tư tưởng, sự thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Do đó, giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng ngoài ý nghĩa là công tác thường xuyên, cơ bản, cần phải đặt ra như một vấn đề bức thiết, nổi cộm cần nhận thức đúng và giải quyết thấu đáo, kịp thời trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Lúc này, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng là tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và thuyết phục trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, loại bỏ các hiểm họa đang đặt ra; vì vậy cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của cán bộ chủ trì các cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Hai là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng làm công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp, nhất là cấp nhà nước; nâng cao chất lượng biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu, các sách chuyên khảo, tham khảo, các bài giảng của  các môn lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo đài, cán bộ tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục khi tuyên truyền, giáo dục và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyệt đối không để các hiểm họa do nhận thức sai lầm và quan điểm sai trái gây ra./.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất