17 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
spot_img

Xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, chống phá lợi ích quốc gia, dân tộc là nội dung quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Các cơ quan báo chí đầu ngành của lực lượng CAND (Báo CAND, Truyền hình ANTV) đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên lĩnh vực này.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Nghị quyết số 35 chỉ rõ vai trò, vị trí của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2-1.jpg -0
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, báo chí CAND luôn chú trọng, triển khai công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vai trò, hình ảnh của lực lượng CAND. Đặc biệt, với vị trí được xác định là một trong sáu cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện của quốc gia, là cơ quan ngôn luận của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Báo CAND luôn chú trọng mảng bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo CAND thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, thực hiện các bài viết kịp thời phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên đăng tải nhiều tin bài chuyên sâu. Báo in và báo điện tử CAND mở chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, sử dụng 3 phiên bản Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, đăng tải các tin, bài vạch trần bộ mặt thật của những tổ chức, cá nhân đội lốt dân chủ, nhân quyền để chống phá đất nước, làm rõ quan điểm, hành vi sai trái của đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị. Các ấn phẩm chuyên đề Văn nghệ Công an, An ninh thế giới bám sát các vụ việc, diễn biến thời sự để tăng cường các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác đảm bảo tính kịp thời, sắc bén.

Những năm qua, Truyền hình CAND đã mở 2 chuyên mục “Xây dựng Đảng” và “Góc nhìn sự thật”, thời lượng 15 phút, mỗi tuần 1 số (phát lại hằng ngày) với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều tác phẩm phát sóng được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo trong và ngoài lực lượng CAND, qua đó vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong. Phát thanh CAND đã phát sóng hàng trăm bài phản bác, giúp dư luận hiểu đúng vấn đề, không để các thế lực thù địch lợi dụng bôi nhọ, công kích lực lượng Công an, gây dư luận xấu trong xã hội. 

2-2.jpg -0
Các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo CAND tạo hiệu ứng lan toả sâu rộng.

Những năm qua, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an, Báo CAND, Truyền hình ANTV đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung tuyên truyền đường lối, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, nhất là chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhìn chung, các tác phẩm đăng, phát sóng trên các cơ quan báo chí của Cục Truyền thông CAND đã có tác động đến nhận thức, suy nghĩ của bạn đọc, góp phần định hướng dư luận. Đồng thời, nhiều tác phẩm báo chí phê phán, chỉ trích các hiện tượng tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã được cơ quan chức năng tiếp thu, chấn chỉnh. Nhiều bài viết trên báo, chương trình truyền hình, phát thanh có tính lan toả cao, được chia sẻ lớn trên các báo điện tử, diễn đàn mạng, nhận được các phản hồi tích cực.

Việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tăng cường vào các thời điểm như trước, trong và sau đại hội Đảng toàn quốc. Đây là thời điểm Đảng xây dựng các dự thảo văn kiện chính trị, các văn kiện lấy ý kiến nhân dân liên quan đường lối, chính sách phát triển đất nước, việc phát triển, bổ sung lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, đả phá. Báo CAND, Truyền hình ANTV đã đăng tải, phát sóng các bài viết, chương trình dưới dạng nghiên cứu, phân tích lý luận chuyên sâu, bài tổng kết, đánh giá thực tiễn, các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học… Tăng cường các tác phẩm tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống lực lượng CAND… Vào những thời điểm này, các đơn vị báo chí thuộc Cục Truyền thông CAND tập trung tuyên truyền với các bài viết nêu rõ thành tựu đổi mới của đất nước; vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay, về bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang CAND, QĐND…

Đặc biệt, trong thời gian qua, Báo CAND, Truyền hình ANTV đã tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với rất nhiều cách tiếp cận, góc nhìn khác nhau như giới thiệu, phỏng vấn, bình luận, toạ đàm…, các tác phẩm báo chí đã làm rõ cuốn sách là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Các tác phẩm đăng tải góp phần quan trọng lan tỏa nội dung, ý nghĩa cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng như với dư luận quốc tế.

Trong những năm qua, nhiều tác phẩm báo chí của Báo CAND, Truyền hình ANTV về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh “chống diễn biến hòa bình” đoạt Giải thưởng báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải ở Trung ương; nhiều tác phẩm được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an biểu dương, được ghi nhận tại các hội thảo, hội nghị chuyên đề. Kết quả này góp phần tăng thêm sức mạnh và hiệu quả thông tin tuyên truyền.

Đăng Minh

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất